عسل رازنبورازشهدگیاهان مختلف باغلیظ کردنشان درست می کند عسل یکی ازموادنادری است که درداخل آن هیچ میکروب یا باسیل یا ویروسی قادربه زندگی نیست.

دلیل متبلورشدن ورسوب دادن عسل وجود دیاستاز، وهمچنین مقدارقندگلوکز درآن است . دیاستازهاذرات خیلی ریزعسل رابه خودجذب وکدرنموده  وباعث ته نشین شدن ان می شوند. مقدارگلوکزدرعسل هرچه بیشترباشدزودتر متبلور وته نشین می گردد . این خاصیت فقط درعسل های طبیعی وغیرتقلبی دیده می شودزیراتنهاعسل های طبیعی هستند که درداخلشان دیاستاز وجوددارد. عسلهای غیرطبیعی فاقدآنند. بنابراین هرعسلی که بعدازمدتی ته نشین شدحتما سالم وطبیعی است . امامدت لازم برای ته نشین شدن درعسلهای مختلف فرق می کندوازیک هفته تا4سال متفاوت است . پس عسل وقتی رسوب نداد می تواند طبیعی یامصنوعی باشدکه تشخیص آن دیگربه عهده ی آزمایشگاههاست .

مسلم این است که تشخیص عسل طبیعی ازغیر طبیعی به کمک انگشت یاقاشق ومزه غیر ممکن است.

منبع:زنبورعسل وپرورش آن (تالیف :دکترنعمت الله شهرستانی )